Având în vedere prevederile Titlului II promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G nr. 286 din 23 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Argeş organizează examen de promovare în grad profesional:

  • din funcţia de referent I din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate în funcţia de economist II;

Examenul se organizează la sediul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş din str. Dr. Ana Aslan, nr.1, Piteşti, judeţul Argeş în data de 17.02.2016 ora 10:00.

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.

 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

pentru examenul de promovare pentru funcţia de economist II din cadrul cadrul Biroului Financiar-Contabilitate.

1.Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991   Republicată -Legea contabilităţii;

2.Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

3.Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

4.H.G.R nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

5.Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996   Republicată-Legea Arhivelor Naţionale.

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle GmailPrintFriendlyPrint